Ấn phẩm quảng cáo

Brochure là gì? Đặc trưng của Brochure
Có rất nhiều người luôn sử dụng “Brochure” như một từ định hình về ấn phẩm quảng cáo được in ấn ở dạng sách. Vậy Brochure là gì? Nó khác gì với các ấn phẩm quảng cáo được in trên giấy khác như Catalogue, Profile (profolio)…, đặc trưng khi sử dụng cũng như mục đích sử dụng của nó là gì?