Today a reader, tomorrow a leader!

LCD/Bảng Hiệu

LCD/Bảng Hiệu là hình thức quảng cáo thông qua các màn hình hiển thị LCD hoặc bảng hiệu tại các nơi công cộng.